Hết hạn nộp đơn

1 người

3 năm

13-17 triệu

Toàn thời gian

Không yêu cầu

Văn phòng Elite Fitness: Tầng 3, số 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I/ Recruitment/Tuyển dụng:

- Search to find suitable recruitment channels to propose to Manager before posting recruitment advert

Tìm kiếm các kênh tuyển dụng hiệu quả, hợp lý về giá cả để xin cấp trên phê duyệt trước khi đăng tuyển

- Post all jobs in recruitment websites

Đăng tuyển trên các website tuyển dụng đã được phê duyệt

- Storage, control and exploit candidate database

Lưu trữ, kiểm soát và khai thác dữ liệu ứng viên

- Work closely with Marketing Dept to maximize on-line recruitment channel (facebook, linkedin…)

Làm việc chặt chẽ với phòng Marketing để tối ưu hóa các kênh tuyển dụng on-line (facebook, linkedin…)

- Contact Universities to recruit potential students. Propose and implement Recruitment Day to find candidates sources actively

Liên lạc với các trường đại học để tuyển dụng các sinh viên có tiềm năng. Đề xuất và thực thi Ngày hội tuyển dụng để chủ động tìm kiếm nguồn ứng viên

- Manage and be responsible for recruitment for assigned clubs, office, positions from Managerial level, GX & Yoga including screening CVs, arranging interviews and interviewing according to Elite’s recruitment process

Quản lý và phụ trách việc tuyển dụng cho các CLB phụ trách, khối văn phòng, các vị trí từ cấp quản lý trở lên, vị trí của bộ phận GX & Yoga bao gồm việc xem xét hồ sơ, thu xếp phỏng vấn và tham gia phỏng vấn theo đúng quy trình tuyển dụng của Elite

- Prepare offer letter for new staff. Send regret letters to unsuccessful candidates who attended interviews

Chuẩn bị thư mời làm việc cho nhân viên mới. Gửi thư từ chối cho các ứng viên đã tham gia phỏng vấn nhưng không được tuyển dụng

- Make sure for new office staff:

+ have computer, telephone handset on the first working day

+ have finger scan at finger scan machine

+ sign on the offer letter and provide full HR documents on the first working day

Đảm bảo cho nhân viên mới khối văn phòng được:

+chuẩn bị máy tính, điện thoại bàn đầy đủ vào ngày đầu tiên đi làm

+lấy dấu vân tay tại máy chấm vân tay

+ký vào thư mời làm việc và cung cấp đầy đủ hồ sơ nhân sự vào ngày đầu tiên đi làm

- Make sure new staff’s HR document is given to HRE on time

Đảm bảo chuyển hồ sơ nhân viên mới cho HRE đúng hạn

- Keep recruitment hotline for posts from Managerial position

Giữ hotline tuyển dụng cho các vị trí từ quản lý trở lên

- Make weekly recruitment report and other reports as request of HR Manager

Làm báo cáo tuyển dụng hàng tuần và các báo cáo khác theo yêu cẩu của Trưởng phòng Nhân sự

- Propose and implement internal and external advertisement for Elite Fitness recruitment brand

Đề xuất và thực hiện các hoạt động truyền thông thương hiệu tuyển dụng của Elite Fitness ngoại bộ và nội bộ

II/ Staff Management/Quản lý nhân sự

- Manage 01 Recruitment Executive to make sure the effective recruitment according to the Company’s operation

Quản lý 01 nhân viên phụ trách tuyển dụng để đảm bảo việc tuyển dụng được hiệu quả nhất, theo yêu cầu hoạt động của công ty

III/ Other tasks/Các nhiệm vụ khác

- Make plan and directly implement editing and improving recruitment process and forms

Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc chỉnh sửa, cải thiện quy trình, biểu mẫu tuyển dụng

- Other tasks as assigned by HR Manager, COO and BOD

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Nhân sự, COO và Ban lãnh đạo

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

EDUCATION/EXPERIENCE/BẰNG CẤP/KINH NGHIỆM YÊU CẦU:

1. Years of experience in professional field/Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn: 3-5 years/3-5 năm

2. Education requirements/Yêu cầu về bằng cấp/chứng chỉ:

Bachelor preferably Business Administration, Economics, Foreign Languages, Law, Human Resources

Đại học ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Ngoại ngữ, Luật, Quản trị nhân lực

3. Languages requirements/Yêu cầu khả năng ngoại ngữ:

• Fluent English Skill (4 skills)/ Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

4. Soft skills requirements/Các kỹ năng mềm khác:

• Ability to work in team and independently

Có khả năng làm việc nhóm và độc lập

• Problem solving skill

Kỹ năng giải quyết vấn đề

• Good communication (English and Vietnamese)

Kỹ năng giao tiếp tốt: Tiếng Việt + Tiếng Anh

• Time management

Kỹ năng quản lý thời gian

• Team management skill

Kỹ năng quản lý đội nhóm

5. Other requirements (if any)/Các yêu cầu khác (nếu có):

• Khách quan/Transparence/Khách quan

• Honesty/Trung thực

• Good sense of people/Có cảm nhận về con người tốt

• Willing to support other colleagues, departments/Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và các bộ phận khác

• Outgoing, friendly/Cởi mở, thân thiện

• Ability to work well under pressure/Chịu được áp lực công việc

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Attractive salary and benefits

Health insurance package (24/24), free work out at all Elite Fitness clubs

Annual company trip, 12 annual leave/ year, 1 paid leave day in birth month

Hết hạn nộp đơn


Ngành nghề

Nhân sự
Vị trí Chuyên Viên Tuyển Dụng Cấp Cao tuyển dụng bởi công ty Elite Fitness And Yoga Center tại Hà Nội với mức lương 13-17 triệu yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng Chuyên Viên Tuyển Dụng tại Hà Nội khác trên kênh tuyển dụng việc làm topcv.
Việc làm cùng công ty

{{ job.title }}

{{ job.cities }}

{{ job.salary }}


Khóa học dành cho bạn