Bưu điện thành phố Hà Nội - Chi nhánh Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

hanoi.vnpost.vn

1000+ nhân viên

Giới thiệu công ty

Chức năng nhiệm vụ & ngành nghề kinh doanh.

Bưu điện thành phố Hà Nội - đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, trên cơ sở tổ chức

lại các đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính,phát hành báo chí của Bưu điện thành phố Hà Nội sau khi thực hiện phương

án chia tách bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh,thành phố.

Chức năng nhiệm vụ:

1. Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng trên địa bàn thành phố; tổ chức khai thác, vận

chuyển bưu gửi liên tỉnh và quốc tế.

2. Cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo quy hoạch, kế hoạch phát triển bưu chính của Tổng công ty và những

nhiệm vụ công ích khác do Tổng công ty giao hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

3. Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của Tổng công ty và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, phát hành báo chí, tài chính, ngân hang trong và ngoài nước trên địa

bàn thành phố.

5. Hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông cung cấp, kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn

thành phố.

6. Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát.

7. Tổ chức kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật và được Tổng công ty cho phép.

Lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh:

1. Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến

lược, quy hoạch, kế hoạch do Tổng công ty giao;

2. Cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Tổng công ty

giao.

3. Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của Tổng công ty;

4. Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước;

5. Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn

khổ các điều nước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính màViệt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà

nước và Tổng công ty cho phép;

6. Hợp tác với các doanh nghiệp viễn thông để cung cấp, kinh doanh dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin;

7. Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, dạy nghề và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính;

8. Kinh doanh các dịch vụ trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật;

9. Kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm, tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật;

10. Kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa theo quy định của pháp luật;

11. Kinh doanh các dịch vụ Logistics;

12. Mua, bán, sửa chữa xe và vật tư, thiết bị xe, máy;

13. Mua, bán, đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hóa và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy

định của pháp luật;

14. Xuất khẩu, nhập khẩu vật tư, thiết bị bưu chính viễn thông; công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng và các loại hàng hóa,

dịch vụ khác;

15. Cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật;

16. In, sao bản ghi các loại; xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm;

17. Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

18. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch, quảng cáo;

19. Tư vấn, nghiên cứu thị trường; xây dựng, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật;

20. Thiết kế, xây dựng công trình, hạng mục công trình trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông;

21. Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty./.

Địa chỉ công ty

75 Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội