Bạn vui lòng

Tải ứng dụng để kích hoạt quà tặng từ TopCV

Bước 1

Đăng nhập

Đăng nhập
Bước 2

Mở Cài đặt tài khoản

Mở Cài đặt tài khoản
Bước 3

Chọn Kích hoạt quà tặng

Chọn kích hoạt tài khoản
Bước 4

Nhập Mã quà tặng

Nhập mã quà tặng