Chọn tìm kiếm nâng cao

Medical Manager/Advisor

Tầng 4&5, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2021

Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

Purpose of Position/ Mục đích của công việc

Medical Manager (MM) is the key medical expert responsible for/ Quản lý Y khoa (MM) là một chuyên gia y khoa chủ chốt, chịu trách nhiệm:

1. Setting strategic planning for their therapeutic area in charge/ Lập kế hoạch chiến lược cho lĩnh vực điều trị mà họ phụ trách

2. Providing scientific and medical support to external and internal stakeholders/ Cung cấp hỗ trợ khoa học và y khoa cho các bên liên quan, cả trong và ngoài công ty

3. Leading medical marketing plan/ Lập kế hoạch tiếp thị y khoa

4. Manage tactfully the thought leaders and stakeholders. MM will manage their medical counterparts as MA, MSL and lead them successfully deliver the action plan/ Khéo léo quản lý những người có tầm ảnh hưởng và các bên liên quan khác. MM sẽ quản lý các đối tác y khoa của họ như MA, MSL và dẫn dắt họ thực hiện thành công các kế hoạch hành động của mình.

Responsibilities /Trách nhiệm

1. Medical support for external stakeholders/ Hỗ trợ y khoa cho các bên liên quan bên ngoài:

 • Act as scientific expert in the key therapeutic categories for external stakeholders/ Hoạt động như một chuyên gia khoa học trong các hạng mục điều trị chính cho các bên liên quan bên ngoài.
 • Build and maintain scientific trust-based relationships with KOLs/ Xây dựng và duy trì mối quan hệ dựa trên chứng cứ khoa học với các KOLs.
 • Share on label data with HCPs, discussing all aspects of the data in a scientific, objective and balanced way/ Chia sẻ dữ liệu thông tin kê toa của thuốc với HCPs, thảo luận về tất cả các khía cạnh của dữ liệu một cách khoa học, khách quan và cân bằng.
 • Respond to unsolicited requests for medical information about unapproved Zuellig products or unapproved uses of approved products, presenting such information in an objective, scientifically balanced, substantiated manner that is scientific in tone and content, free of promotional messages, truthful, and not misleading/ Trả lời các yêu cầu về thông tin y khoa về các sản phẩm Zuellig chưa được phê duyệt hoặc việc sử dụng chưa được phê duyệt của các sản phẩm đã được phê duyệt, trình bày thông tin đó một cách khách quan, cân đối khoa học, được chứng minh là khoa học, không có thông điệp quảng cáo, trung thực và không gây hiểu lầm.
 • Work with HCPs in scientific activities that help advance disease understanding such as/ Làm việc với HCPs trong các hoạt động khoa học giúp nâng cao hiểu biết về bệnh tật như:
  • Identify potential speakers and train speakers as appropriate/ Xác định người nói tiềm năng và đào tạo người nói khi thích hợp
  • Interact in the field with the medical community in the context of various medical projects, such as clinical trials, investigator-sponsored studies (ISS), scientific exchange meetings/ Tương tác trong lĩnh vực này với cộng đồng y tế trong bối cảnh các dự án y tế khác nhau, chẳng hạn như thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu ISS, các cuộc họp trao đổi khoa học.
  • Provide recommendations for advisory board participants and also lead national advisory boards/ Đưa ra các khuyến nghị cho những người tham gia ban cố vấn và cũng là người dẫn dắt ban cố vấn quốc gia.
  • Reactive off label questions response for KOLs/ Phản hồi câu hỏi ngoài nhãn cho KOLs
 • Build Zuellig relationship with key external stakeholders (e.g. government bodies, patient advocacy groups, key medical organisations) by providing scientific support/ Xây dựng mối quan hệ của Zuellig với các bên liên quan chính bên ngoài (ví dụ: các cơ quan chính phủ, các nhóm vận động bệnh nhân, các Hiệp hội Y khoa chủ chốt) bằng cách cung cấp hỗ trợ khoa học.

2. Medical support for internal stakeholders/ Hỗ trợ y khoa cho các bên liên quan nội bộ:

 • Act as scientific expert in the key therapeutic categories for internal stakeholders/ Làm chuyên gia khoa học trong các nhóm thuốc điều trị chính cho các bên liên quan nội bộ.
 • Provide the Zuellig organization with an understanding of the local medical community, clinical practice trends and real or perceived gaps in current scientific knowledge and medical treatment/ Cung cấp cho tổ chức Zuellig sự hiểu biết về cộng đồng y tế địa phương, xu hướng thực hành lâm sàng và những lỗ hổng thực tế hoặc nhận thức được trong kiến thức khoa học và điều trị y tế hiện tại.
 • Provide the rest of the Zuellig organisation with an update on partnerships with HCPs, as speakers, or in the context of medical projects/ Cung cấp cho phần còn lại của tổ chức Zuellig thông tin cập nhật về quan hệ đối tác với HCPs, với tư cách là diễn giả hoặc trong bối cảnh của các dự án y tế.
 • Identify HCPs with the scientific expertise in local treatment practice to collaborate on forward-thinking medical projects identified in strategic brand planning/ Xác định các HCPs với chuyên môn khoa học trong thực hành điều trị tại địa phương để hợp tác trong các dự án y tế có tư duy tương lai được xác định trong lập kế hoạch thương hiệu chiến lược.
 • Provide scientific support at Zuellig sponsored educational events/ Cung cấp hỗ trợ khoa học tại các sự kiện giáo dục do Zuellig tài trợ.
 • Initiate and conduct appropriate Zuellig staff training & development on information regarding current clinical data and emerging trends in medical practice within therapeutic categories/ Bắt đầu và tiến hành đào tạo & phát triển nhân viên Zuellig thích hợp về thông tin liên quan đến dữ liệu lâm sàng hiện tại và các xu hướng mới nổi trong thực hành y tế trong các nhóm thuốc điều trị chính.
 • To work with internal cross functional team on formulary listing/ Làm việc với nhóm với các phòng chức năng liên quan.
 • Participate in local Brand teams to contribute knowledge and needs from the field, give feedback on medical plans and suggest ideas for studies and learn new medical news on the product and disease area/ Tham gia vào các Brand Team để đóng góp kiến thức và nhu cầu từ thực địa, phản hồi về kế hoạch y khoa và đề xuất ý tưởng cho các nghiên cứu và tìm hiểu tin tức y tế mới về sản phẩm và nhóm bệnh tật.
 • Attend MSL skill forum meetings and trainings/ Tham dự các cuộc họp và đào tạo diễn đàn kỹ năng MSL.

3. Knowledge of therapeutic category/ Kiến thức về nhóm thuốc điều trị:

 • Remain abreast of the latest scientific knowledge and developments in defined domains of expertise, including by means of participation in structured Zuellig training programmes/ Bám sát kiến thức khoa học mới nhất và những phát triển trong các lĩnh vực chuyên môn xác định, bao gồm cả việc tham gia vào các chương trình đào tạo có cấu trúc của Zuellig.
 • Attend relevant scientific congresses to gather contextualized new Zuellig and competitor information through session attendance and HCP meetings/ Tham dự các hội nghị khoa học có liên quan để thu thập thông tin mới và đối thủ cạnh tranh đã được ngữ cảnh hóa thông qua tham dự phiên họp và các cuộc họp HCPs.

4. Manage medical team/ Quản lý đội ngũ y khoa:

 • Manage the medical team and develop each of the member of the team/ Quản lý đội ngũ y khoa và phát triển từng thành viên trong nhóm.
 • Lead the strategic planning for medical activities in relevant therapeutic areas/ Lập kế hoạch chiến lược cho các hoạt động y khoa trong các lĩnh vực điều trị liên quan.
 • Be a model role in compliance custodian for scientific information/ Làm gương cho các thành viên trong nhóm về việc giám sát tuân thủ thông tin khoa học.
 • Maintain medical excellence and develop SOP, guideline to improve medical process/ Duy trì chất lượng y khoa xuất sắc và phát triển SOP, hướng dẫn giúp cải tiến quy trình y khoa.
 • Coordinate with internal stakeholders to execute business requirement/ Phối hợp với các bộ phận nội bộ có liên quan để thực hiện các yêu cầu kinh doanh.

Yêu cầu ứng viên

Education & Qualification

 • Medical Doctor (MD)/ Bác sĩ y khoa
 • Good English

Working Experience

 • At least 02 years working experience at similar roles. 
 • Refer candidates have experience about Oncology

Skill

 • Strong scientific, medical, and technical skills in Clinical Research, Pharmacovigilance, and Medical Information
 • Strong verbal and written communication skills
 • Strong organizational and presentation skills
 • Strong interpersonal leadership skills
 • Ability to work independently and collaboratively within a team internally 
 • Ability to engage customer relationship building skills
 • Management skills and ability to coach and development teams
 • Ability to use computers (MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint) and related technology efficiently

Other Requirements

 • Passion, proactivity, and attentiveness

Quyền lợi được hưởng

Competitive salary package with annual salary review and performance bonus

Health insurance, social and unemployment insurances as defined by Law

Annual vacation and Teambuilding

Annual Health Care

Dynamic environment, many challenges and development opportunities

A clear career path and promotion opportunities.

Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 1 người
Chức vụ: Quản lý / Giám sát
Yêu cầu kinh nghiệm: 2 năm
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh