Chọn tìm kiếm nâng cao

Nhân Viên Thủ Kho

Lô S5 - 17 Cụm công nghiệp tập trung Tân triều, Thanh trì, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2021

Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

1. Công việc Điều phối giao nhận:

- Chịu trách nhiệm tổ chức, sắp xếp, điều hành, điều phối nhân lực và Phương tiện nhận hàng, xuất hàng, giao hàng luôn đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và đạt hiệu quả cao nhất.

- Tổ chức, lập kế kế hoạch và thực hiện việc giao nhận, vận chuyển hàng hóa cho đối tác, khách hàng theo chỉ định Giám đốc nhà máy và Phòng kinh doanh

- Tổ chức việc nhận hàng, xuất hàng, giao hàng, kiểm kê hàng hóa, bảo quản hàng hóa trong kho của Nhà máy.

- Theo dõi, kiểm soát và cập nhật mọi tiến trình, diễn biến, tiến độ và kết quả giao nhận hàng của nhân viên giao hàng, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và nhà cung cấp Vật tư hàng hóa và đảm bảo công việc giao nhận luôn được thực hiện theo đúng trình nghiệp vụ và quy định của công ty.

- Chịu trách nhiệm giải quyết các sự cố trong quá trình giao nhận hàng.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo đảm kho, bãi cho kế hoạch nhập hàng của Nhà máy.

- Thiết lập

- Lập đề xuất thuê, mua, mượn các dịch vụ liên quan đến công tác giao nhận vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa của Nhà máy.

2. Công việc Kiểm soát nhập, xuất kho:

- Tiếp nhận các chứng từ xuất nhập kho, lưu hoặc luân chuyển cho các phòng ban, bộ phận, nhà cung cấp liên quan theo đúng chuyên môn nghiệp vụ và quy trình, quy định của công ty.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan trước khi thực hiện các nghiệp vụ Nhập/ Xuất kho theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định của công ty.

- Trực tiếp lập phiếu nhập, phiếu xuất kho thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định của công ty.

- Lập biên bản bàn giao, biên bản nghiệm thu vật tư hàng hóa nhập xuất kho theo đúng quy trình nghiệp vụ và quy định của công ty.

- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các nghiệp vụ nhập, xuất kho: nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy.

- Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận liên quan cùng với bên bên giao, bên nhận.

tiến hành kiểm tra, xác nhận số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng trước khi cho xuất, nhập hàng hóa, vật tư, nguyên liệu .

- Xác nhận chất lượng, kết quả kiểm đếm và thực hiện việc giao nhận, luân chuyển hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách theo đúng quy trình nghiệp vụ.

- Giải quyết các vấn đề sai sót về chất lượng và số lượng trong quá trình mua hàng với nhà cung cấp (nếu có)

- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép thẻ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra công tác nhập, xuất kho có tuân thủ các qui định và quy trình nghiệp vụ và quy định của công ty hay không,

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, sự an toàn, nguyên vẹn cho toàn bộ vật tư, nguyên liệu, thành phẩm trong kho.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo vấn đề kho bãi cho kế hoạch nhập hàng của Công ty

- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với định mức tồn kho tối thiểu.

- Thiết lập và thực hiện đúng các quy trình liên quan đến việc quản lý, kiểm soát hàng hóa xuất, nhập theo đúng trình nghiệp vụ và quy định của công ty.

- Thực hiện việc kiểm kê toàn bộ vật tư, nguyên liệu, thành phẩm hàng hóa, TSCĐ, CCDC theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất (tối thiểu mỗi tháng một lần) tại tất cả các kho của Nhà máy.

3. Công việc Kiểm soát tồn kho:

-Thường xuyên theo dõi lượng nhập, xuất, tồn vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa ở tất cả các khâu, các bộ phận trong hệ thống kịp thời báo cáo, đề xuất, lập kế hoạch thu mua, sản xuất, dự trữ trong kho luôn đảm bảo mức tối thiểu và tối đa theo quy định.

- Thường xuyên cập nhật và theo dõi số lượng thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu tồn kho tối thiểu hàng ngày và luôn đảm bảo tất cả các loại thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phải có số lượng tồn kho tối thiểu đầy đủ, chính xác để đáp ứng cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định.

- Trường hợp số lượng thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu xuất/nhập biến động hoặc có sự thay đổi so với định mức đã dự kiến thì phải báo cáo với Giám đốc nhà máy để đề xuất Ban Giám Đốc thay đổi định mức tồn kho tối thiểu cho phù hợp với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của ty .

- Thường xuyên cập nhật và theo dõi số lượng thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu tồn kho tối thiểu hàng ngày.

- Lập đề xuất sản xuất hoặc mua hàng hóa, vật tư, nguyên liệu ngay khi thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu có số lượng tồn kho ở mức tối thiểu.

- Theo dõi tiến độ và nhắc nhở, đôn đốc việc sản xuất thành phẩm và nhập hàng hóa, vật tư, nguyên liệu với các phòng ban, bộ phận, nhà cung cấp liên quan.

4. Công việc Sắp xếp và Quản lý kho:

- Trực tiếp quản lý và hướng dẫn, phân công công việc hàng ngày cho Phụ kho.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đào tạo Phụ kho về việc thực hiện, tuân thủ chuyên môn nghiệp vụ và quy trình nghiệp vụ theo quy định của công ty.

- Phối kết hợp với Phụ kho tổ chức công tác sắp đặt kho, bảo quản, phân loại nguyên vật liệu hàng hóa theo tiêu chí: dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.

- Phối hợp với Phòng kế toán và Nhà máy xây dựng quy trình quản lý Kho.

- Mở sổ theo dõi và xác nhận số liệu Nhập xuất kho cho Phòng kế toán

- Mở sổ theo dõi và xác nhận số liệu giao nhận hàng của nhân viên giao hàng, nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và Kho vận.

- Mở sổ theo dõi TSCĐ, CCDC và khấu hao TSCĐ.

- Lập sơ đồ kho, trực tiếp bố trí, chuẩn bị vị trí nhập xuất kho trước khi tiến hành nhập kho thành phẩm và nhập hàng hóa, vật tư, nguyên liệu.

- Giám sát và yêu cầu phòng ban, bộ phận, nhà cung cấp liên quan sắp xếp thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu trong kho đúng vị trí sơ đồ kho hoặc vị trí đã được bố trí chỉ định đảm bảo các tiêu chí: khoa học, hiệu quả, không phải xếp đi xếp lại nhiều lần, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm đếm, dễ xuất nhập và không bị: bẩn, ám mùi lạ, ẩm, mốc, ướt, rơi, đổ, vỡ và bị biến dạng so với tiêu chuẩn của thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu.

- Thường xuyên kiểm soát, duy trì và đảm bảo cho tất cả thành phẩm, hàng hóa, vật tư, nguyên liệu được lưu trữ, bảo quản tại kho luôn đảm bảo: an toàn lao động, an ninh trật tự, an toàn PCCC, gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, không bị thất thoát, lãng phí hoặc sử dụng sai, không đúng mục đích.

- Chịu trách nhiệm về vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống mưa bão, thiên tai trong kho.

- Theo dõi tiến độ và nhắc nhở, đôn đốc việc sản xuất thành phẩm và nhập hàng hóa, vật tư, nguyên liệu với các phòng ban, bộ phận, nhà cung cấp liên quan.

- Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu và chứng từ liên quan về Phòng Kế toán.

- Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.để kiểm soát việc thất thoát và lãng phí vật tư .

- Cung cấp số liệu tồn kho chính xác, kịp thời cho các bộ phận phòng ban nghiệp vụ liên quan để phục vụ công tác lập KHSX và cung ứng vật tư

- Lập báo cáo xuất nhập tồn cuối (ngày, tháng, năm) hoặc nộp chứng từ và lập báo cáo theo quy định theo yêu cầu của các bộ phân có thẩm quyền (liên quan)

- Lập biên bản, tờ trình đề xuất xuất xử lý khi có những tồn tại trong kiểm kê như: Chênh giữa sổ sách và thực tế, chất lượng vật tư, nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa không đảm bảo, hàng chậm lưu chuyển…

- Tổ chức và phối kết hợp với Phòng kế toán và Nhà máy cùng các bộ phân có thẩm quyền (liên quan) kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất: TSCĐ, CCDC, nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm giữa tồn kho thực tế so với sổ sách.

- Phối hợp với Phòng Kế toán tính định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản..

- Phối hợp với Phòng Kế toán tính giá thành sản xuất , giá vốn hàng tồn kho , hàng nhập khẩu..

- Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ với Giám đốc Nhà máy và Ban giám đốc theo quy định hoặc khi có yêu cầu.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

 - Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và Quản đốc nhà máy, Giám đốc Nhà máy hoặc Ban giám đốc khi có yêu cầu. 

Yêu cầu ứng viên

- Nam/nữ, tuổi từ 20 đến 50, (tốt nghiệp Trung cấp trở lên)

- Trung thành, siêng năng, tận tụy, năng động, nhiệt tình , có tinh thần trách nhiệm cao và có ý chí tiến thủ, có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

- Yêu cầu có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương trở lên.

- Am hiểu sâu rộng về chuyên môn lĩnh vực ứng tuyển.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Tư duy nhanh nhạy, linh hoạt, xử lý tình huống tốt

Quyền lợi được hưởng

- Lương thỏa thuận

- Được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, phụ cấp ăn trưa,…

- Chế độ nghỉ phép theo quy định của nhà nước và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của APC.

- Được đào tạo về nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để trở thành nhân viên chuyên nghiệp

- Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 1 người
Chức vụ: Nhân viên
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
Yêu cầu giới tính: Nam
Địa điểm làm việc: Hà Nội

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh