Chọn tìm kiếm nâng cao

QA/QC Manager

Tầng 4&5, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2021

Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

I. Purpose of Position/ Mục đích của công việc

o Assure quality standards, policies and regulations required by the Company and the prevailing laws that have to be adhered to at all times by all concerned people at designated locations.

Đảm bảo các nhân viên có liên quan luôn luôn tuân thủ các tiêu chuẩn/chính sách chất lượng và các quy định theo yêu cầu của công ty và luật định tại tất cả các nơi làm việc.

o Manage the company Quality Management System execution, continuously look for chances to initiate/apply improvements on company’s quality management system where appropriate.

Quản lý việc vận hành và luôn tìm kiếm cơ hội cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của công ty.

o Provide leadership, mentoring, evaluation and development to all team members at all levels to achieve the individual goals from that order to get the common quality goals

Đưa ra sự lãnh đạo, cố vấn, đánh giá và phát triển cho tất cả thành viên ở tất cả các cấp bậc để họ đạt được mục tiêu cá nhân và đạt được mục tiêu chất lượng chung của bộ phận.

II. Responsibilities/Trách nhiệm

A. Quality Standards and Policy

1. To be responsible for the quality management system in complying with quality standards and policies as required by Principals, government agencies, international certificate bodies (ISO, GSDP, GMP, GCP, GDPMDD), regional office and other applicable entities and continuous improvement

Chịu trách nhiệm đối với hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo sự tuân thủ theo các tiêu chuẩn chất lượng (ISO, GSDP, GMP, GCP, GDPMDD) và chính sách của khách hàng,của cơ quan pháp lý.

2. Coordinate and provide instructions to concerned departments as well as quality team for implementation of the quality standards and policy.

Phối hợp và hướng dẫn các bộ phận liên quan cũng như nhóm chất lượng để thực hiện các tiêu chuẩn và chính sách chất lượng.

3. Report to line manager any issues related to quality standards and policies implemented at the designated locations.

Báo cáo cho người quản lý trực tiếp các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn và chính sách chất lượng được áp dụng tạo khu vực chỉ định.

4. Contribute actively to improvement of company quality system

Tích cực xây dựng để cải tiến hệ thống chất lượng của công ty

5. Ensure change of company quality policy is implemented accordingly.

Đảm bảo các thay đổi về chính sách chất lượng của công ty được thực hiện đúng

B. Quality System

1. Co-ordinate product recall process as requested by clients or local authorities

Hợp tác để thực hiện việc thu hồi sản phẩm theo yêu cầu từ khách hàng hay cơ quan pháp lý

2. Ensure that all approved procedures are in actuality being published properly at the designated locations.

Đảm bảo tất cả các quy trình được phê duyệt được phân phối đúng thời điểm và đúng địa điểm

3. Manage change control and evaluation for all locations

Quản lý các thay đổi liên quan đến chất lượng tại các địa điểm của công ty

4. Management of controlled documents

Quản lý và kiểm soát tài liệu

5. Ensure validation of related facility & system

Đảm bảo việc thẩm định trang thiết bị và hệ thống được thực hiện

6. To co-ordinate with relevant departments for handling deviation/ quality incidents to ensure root cause are defined and corrective/preventive actions are established and closed

Phối hợp với bộ phận liên quan để giải quyết các sai lệch/ chất lượng nhằm đảm bảo các nguyên nhân gây ra được xác định và các hành động khắc phục/ phòng ngừa được thiết lập và theo sát.

7. Develop, implement and monitor performance against short and long-term plans to achieve quality control objectives.

Phát triển, thực hiện và theo dõi việc thi hành các kế họach ngắn hạn và dài hạn để đạt được mục tiêu kiểm soát chất lượng.

8. Reviews and analyzes reports, records and directives, and confers with managers/supervisors to obtain data required for planning activities, such as new commitments, status of work in progress, and problems encountered.

Xem xét và phân tích báo cáo, hồ sơ và các chỉ thị, bàn bạc với giám đốc/giám sát để có dữ liệu cần thiết cho kế hoạch hoạt động như: những thỏa thuận mới, tình trạng công việc đang tiến hành, và các vấn đề gặp phải.

C. Quality Audits

1. Coordinate with relevant departments to prepare GSP dossier for submission to MOH regularly

Hợp tác với các bộ phận liên quan để chuẩn bị hồ sơ GSP cho thanh tra của bộ y tế

2. Coordinate internally to welcome External Audit teams and oversee actions needed to resolve findings / issues.

Hợp tác với các bộ phận liên quan để tiếp đón thanh tra và theo dõi các hành động cần thiết để giải quyết các điểm chưa phù hợp

3. Manage quality team to plan and conduct Internal Audits on defined intervals or as necessary;

Quản lý nhóm chất lượng để thực hiện các thanh tra nội bộ theo định kì;

4. Report audit results to line manager promptly and regularly;

Báo cáo kết quả thanh tra cho quản lý trực tiếp một cách nhanh chóng và theo định kỳ;

5. Oversee CAPA results of whole QMS;

Theo dõi kết quả thực hiện các hành động khắc phục và ngăn ngừa cho toàn hệ thống quản lý chất lượng;

6. Oversee suppliers/subcontractors/third parties through supplier quality management program;

Theo dõi nhà cung ứng/nhà thầu phụ/bên thứ ba thông qua chương trình quản lý chất lượng nhà cung ứng

D. Customer Complaint Management for Quality related

1. Manage Customer Complaint in relation to Quality, together with dedicated resources to ensure timely response to the Quality Complaints, Adverse Event reporting to clients within expected timeframe

Quản lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng hàng hóa theo thời gian quy định và báo cáo các biến cố bất lợi cho khách hàng trong thời gian quy định

2. Initial necessary investigation if required to find root cause of customer quality related complaints and work with department to develop appropriate CAPA for further improvements

Thực hiện điều tra ban đầu đề tìm ra nguyên nhân liên quan đến khiếu nại chất lượng sản phẩm và có các biện pháp khắc phục phòng ngừa để cải thiện;

3. Oversee complaint turn-around time to ensure related KPIs archive

Theo dõi thời gian xử lý khiếu nại để đảm bảo đạt được các KPI liên quan

E. Quality control:

1. Provide administrative and technical direction to quality personnel to resolve problems related to quality of product receipt/return/storage/transportation, quality of redressing materials, quality of redressing process, visual quality check of irregular products.

Đưa ra Provide administrative and technical direction to all quality control personnel - includes personnel administration, resolution of technical problems, development/approval of in-house training, etc.chỉ đạo hành chính và kỹ thuật cho tất cả các nhân viên kiểm soát chất lượng để giải quyết các vấn đề về chất lượng hàng hóa nhập, nguyên liệu làm tem nhãn, quá trình bổ sung tem nhãn, kiểm tra chất lượng về mặt cảm quan của sản phẩm bất thường.

2. Coordinate, communicate with clients, third parties/subcontractors and other internal departments to ensure the products are checked, redressed and released on time.

Hợp tác, liên lạc với khách hàng, bên thứ ba/nhà thầu phụ và các phòng ban khác trong nôi bộ để bảo đảm hàng hóa được kiểm tra, được xử lý tem nhãn, được giải phóng đúng thời hạn.

3. Supervise daily activities in redressing team ensuring only appropriate processes are conducted properly and handles any problems arose.

Giám sát hoạt động mỗi ngày của bộ phận tem nhãn để bảo đảm các hoạt động được tiến hành đúng theo qui trình và xử lý bất kỳ vấn đề phát sinh.

4. Give directly the disposition or authorize relevant quality team members to release/quarantine/reject the goods & redressing materials as client’s instruction or company’s policy.

Trực tiếp đưa ra các quyết định hay ủy quyền cho các nhân viên chất lượng có liên quan để thả hàng/cách ly/loại bỏ hàng hóa, nguyên liệu làm tem toa theo hướng dẫn của nhà sản xuất hay theo chính sách của công ty.

5. Give directly the disposition or delegate to qualified quality member to release/ quarantine /reject returned products as client’s instruction or company’s policy

Trực tiếp bố trí hoặc ủy quyền cho các nhân viên chất lượng để thả hàng/cách ly/loại bỏ sản phẩm theo hướng dẫn của nhà sản xuất hay theo chính sách của công ty.

6. Oversee/Manage tasks required to maintain product quality during daily operation (24/7 temperature monitoring, pest control, ect.)

Theo dõi và quản lý các công việc liên quan đến duy trì chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình vận hành (theo dõi nhiệt độ 24/07, kiểm soát côn trùng,..)

F. Other Quality Management Responsibilities

1. Training: Set up yearly QMS training plan, coordinate with HR and Quality Managers to conduct internal & external training

Đào tạo: thiết lập kế hoạch đào tạo hằng năm liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng, kết hợp với nhân sự và các quản lý của bộ phân chất lượng để thực hiện các đào tạo nội bộ và bên ngoài.

2. Quality Management Tasks: Deviation & Incident control, Change control management, Product recall management, Risk Management, manage quality system of medical devices & diagnostics.

Các nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý chất lượng: kiểm soát các sai phạm, kiểm soát thay đổi, thu hồi sản phẩm, quản lý rủi ro, quản lý hệ thống chất lượng cho nhóm trang thiết bị y tế

3. Review Quality Assurance Agreements (QAA)

Xem xét thỏa thuận đảm bảo chất lượng

4. Other tasks as assigned by Line Manager

Các nhiệm vụ khác được chỉ định bởi quản lý trực tiếp

Yêu cầu ứng viên

1. Education & Qualification /Trình độ học vấn & Bằng cấp

Pharmacist degree, Bachelor degree in Biology/Chemistry

Dược sĩ đại hoc, cử nhân sinh học/hóa học

2. Working Experience / Kinh nghiệm làm việc

·         At least 5-year experience as QA/QC Manager in pharmaceutical industry / Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm giám sát QA/QC trong ngành dược.

·   Prefer experience in distribution / Ưu tiên kinh nghiệm về phân phối

·   Experience with SAP, GMP, GSDP, ISO 9001, ISO 13485/ Kinh nghiệm liên quan đến SAP, GMP, GSDP, ISO 9001, ISO 13485

3. Skill/ Kỹ năng

·   Good manipulation with Excel

Kĩ năng sử dụng Excel.

·   Good written and reading in English.
Đọc, viết tốt bằng tiếng Anh.

Good communication with internal working team and external sections.
Có khả năng giao tiếp tốt với bên trong và bên ngoài.

4. Other Specific Requirements/ Những yêu cầu đặc biệt khác

·   Planning and organizational skills are necessary. Should have open and independent mind and attitude, a good listener and team player.
Lập kế hoạch và kỹ năng tổ chức là cần thiết. Cần phải có tinh thần và thái độ cởi mở, độc lập, một người biết lắng nghe và làm việc theo nhóm

·   Detail-oriented, accurate and trustworthy
Cẩn thận, chi tiết, chính xác và đáng tin cậy

·   Persistent and industrious.
Kiên trì và năng động.

·   Able to work in a fast-paced and deadline-driven environment

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao về thời gian

Quyền lợi được hưởng

Competitive salary package with annual salary review and performance bonus

Health insurance, social and unemployment insurances as defined by Law

Annual vacation and Teambuilding

Annual Health Care

Dynamic environment, many challenges and development opportunities

A clear career path and promotion opportunities.

Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!


Vị trí QA/QC Manager tuyển dụng bởi công ty Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam tại Hồ Chí Minh với mức lương Thoả thuận yêu cầu hình thức làm việc Toàn thời gian. Bạn có thể tham khảo thêm các vị trí tuyển dụng QA/QC tại Hồ Chí Minh khác trên kênh tuyển dụng việc làm topcv.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 1 người
Chức vụ: Quản lý / Giám sát
Yêu cầu kinh nghiệm: 3 năm
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh