Chọn tìm kiếm nâng cao

Trưởng Phòng Kế Hoạch

Phòng 410, nhà CT6, khu ĐTM Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2021

Hết hạn nộp đơn

Mô tả công việc

1. Lập, quản lý thực hiện và báo cáo kế hoạch SXKD của Công ty:

- Xây dựng, đôn đốc thực hiện và báo cáo Ban Giám đốc kế hoạch SXKD toàn công ty theo định kỳ;

- Tham mưu và đề xuất Lãnh đạo Công ty điều chỉnh kế hoạch SXKD hàng tuần, tháng, quý, năm khi có sự thay đổi thực tế thi công;

- Quản lý và kiểm soát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo thống kê theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty.

- Lập các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc các đơn vị sản xuất đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ của Chủ đầu tư.

2. Quản lý các dự án của Công ty:

2.1. Thực hiện công tác đấu thầu:

- Cập nhật thông tin về hồ sơ thầu, phân tích, đánh giá hồ sơ mời thầu, đưa ra khả năng đáp ứng của Công ty cho gói thầu.

- Thực hiện và kiểm soát các hồ sơ dự thầu đạt chất lượng cao về biện pháp kỹ thuật thi công, tiến độ thi công hợp lý, các dự án trúng thầu mang lại hiệu quả kinh tế cao

- Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, bóc tách khối lượng thừa thiếu, lập hồ sơ chào thầu;

- Lập dự toán thi công thực tế gói thầu.

2.2. Quản lý Hợp đồng:

- Tham mưu cho lãnh đạo nội dung ký kết các hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật, chính sách của công ty và mang lại hiệu quả cao nhất;

- Quản lý và kiểm soát việc thực hiện các hợp đồng về tiến độ thực hiện hợp đồng; về chất lượng; khối lượng và giá hợp đồng; an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; tạm ứng, thanh quyết toán; điều chỉnh hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng;

- Xem xét các điều khoản hợp đồng vật tư với khách hàng khi được yêu cầu, tham gia thương lượng ký kết và giải quyết các tranh chấp liên quan đến điều kiện hợp đồng trong một số trường hợp.

2.3. Quản lý nội bộ:

- Thực hiện công tác quản lý và kiểm soát nội bộ các dự án Công ty thực hiện theo các quy định của pháp luật và Công ty;

- Quản lý các đơn vị thầu phụ, đối tác thực hiện thi công công trình.

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên tiến độ, chất lượng thực hiện trong suốt quá trình lập hồ sơ và triển khai dự án để đảm bảo hoàn thành đúng theo kế hoạch đề ra và điều chỉnh kịp thời nếu có sai sót.

- Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn và quy trình thực hiện thi công, nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán nội bộ các công trình xây dựng Công ty thực hiện.

2.4. Quản lý chi phí xây dựng:

- Lập, thống nhất với Ban chỉ huy công trường về đơn giá, dự toán thi công, lập và trình Giám đốc phê duyệt dự toán thi công công trình;

- Lập dự toán, thẩm định dự toán, thẩm định hồ sơ thanh quyết toán công trình với Chủ đầu tư.

- Theo dõi các thông tin thay đổi (hồ sơ, giá vật tư, nhân công, máy móc,…) để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp;

- Xem xét các điều khoản hợp đồng vật tư với khách hàng khi được yêu cầu.

- Hỗ trợ cung cấp thông tin về giá cả vật tư và nhà thầu phụ cho ban điều hành công trường, phòng TCKT.

- Kiểm tra, thẩm định dự toán, thẩm định và trình duyệt hồ sơ thanh quyết toán công trình với các nhà thầu phụ và đối tác, tổ đội thi công các công trình.

2.5. Lựa chọn nhà cung ứng và quản lý việc cung ứng vật tư:

- Tham gia xây dựng quy trình và các tiêu chí đánh giá nhà cung ứng;

- Tham gia xét duyệt khối lượng, chủng loại vật tư của các bộ phận yêu cầu xem xét và xác nhận trước khi trình Ban Giám đốc duyệt;

- Tham gia xem xét các đề xuất đánh giá nhà thầu phụ của công trường, trình Ban Giám đốc phê duyệt;

- Trực tiếp kiểm soát tiến độ, khối lượng và chất lượng vật tư cung ứng cho các bộ phận;

- Trực tiếp kiểm soát việc sử dụng vật tư của các công trường trong quá trình thi công;

- Hỗ trợ công trường tìm kiếm các mẫu vật tư để khách hàng chọn và phê duyệt;

- Kiểm soát giá cả các vật tư;

- Kiểm soát việc sử dụng vật tư của các công trường trong quá trình thi công;

- Ký xác nhận các hóa đơn mua vật tư để phòng tài chính kế toán trình Giám đốc Ban QLDA phê duyệt thanh toán;

- Tìm kiếm các nhà cung ứng mới;

- Tham mưu dự báo về tình hình biến động giá cả vật tư.

2.6. Quản lý công tác tạm ứng, thanh quyết toán:

- Kiểm soát chặt chẽ về khối lượng thực hiện việc tạm ứng và thanh quyết toán các hợp đồng vật tư, thầu phụ đảm bảo theo đúng điều kiện hợp đồng;

- Kiểm tra chi tiết khối lượng của thầu phụ trước khi trình lãnh đạo phê duyệt hồ sơ thanh quyết toán.

2.7. Quản lý dự án khi kết thúc xây dựng:

- Kiểm toán, quyết toán , thanh tra công trình.

- Bảo hành công trình.

3. Quản lý và điều hành các hoạt động của phòng:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu và kế hoạch của phòng, xem xét và giao chỉ tiêu cho nhân viên;

- Xây dựng và ban hành nội quy làm việc, các quy trình và biểu mẫu làm việc cho phòng của phòng phù hợp với nội quy của công ty và tổ chức thực hiện;

- Đề xuất khen thưởng và kỷ luật của Phòng với Giám đốc;

- Phối hợp với Phòng TCHC thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho Phòng;

- Bố trí công việc và đánh giá năng lực thực hiện của từng nhân viên;

- Có những phương pháp động viên, hỗ trợ nhân viên kịp thời;

- Đề xuất với Giám đốc khen thưởng, tăng giảm lương nhân viên do mình quản lý;

- Thường xuyên cải tiến công tác tổ chức và quản lý để nâng cao hiệu quả công việc.

4. Hành chính:

- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định của Công ty.

- Tham mưu cho Giám đốc nội dung ký kết các hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật, chính sách của Công ty và mang lại hiệu quả cao nhất;

- Xây dựng, đôn đốc thực hiện và báo cáo Giám đốc kế hoạch SXKD toàn Công ty theo định kỳ;

- Quản lý và kiểm soát việc thực hiện các hợp đồng về tiến độ thực hiện; về chất lượng; khối lượng và giá hợp đồng; an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ; tạm ứng, thanh quyết toán; điều chỉnh hợp đồng và các nội dung khác của hợp đồng;

- Xây dựng và kiểm soát việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn và quy trình thực hiện thi công, nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán;

- Xây dựng, quản lý và kiểm soát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo thống kê theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc;

- Thực hiện công tác lập dự toán và thẩm định dự toán, thẩm định hồ sơ thanh quyết toán công trình;

5. Các công việc khác:

- Thực hiện các công việc khác do Giám đốc giao.

Yêu cầu ứng viên

1. Trình độ: Đại học

2. Chuyên ngành Kỹ sư xây dựng, Kinh tế xây dựng;

3. Chứng chỉ: Kỹ sư định giá, đấu thầu.

4. Kinh nghiệm: 05 năm ở công việc tương tự.

5. Kiến thức

- Có khả năng thẩm định, kiểm tra hồ sơ về mặt pháp lý.

- Nắm vững các nguyên tắc thiết lập, hồ sơ dự toán khối lượng.

- Có khả năng thẩm định, kiểm tra hồ sơ dự toán khối lượng, đơn giá.

- Có khả năng thương thảo với nhà thầu, khách hàng, nhà cung cấp về đơn giá.

- Nắm được các quy định và văn bản pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

- Nắm vững các tiêu chuẩn, quy phạm về thi công và nghiệm thu công trình xây dựng;

- Nắm rõ và cập nhật kiến thức về luật và các quy định của Nhà nước về công tác đấu thầu.

- Am hiểu các quy phạm về thiết kế, thi công xây dựng.

- Am hiểu thị trường vật liệu xây dựng;

- Hiểu biết về công nghệ và quy trình thi công xây dựng.

6. Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và các phần mềm chuyên ngành.

- Kỹ năng tổ chức quản lý

- Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.

- Kỹ năng lập kế hoạch.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.

- Giao tiếp, đàm phán và thương lượng tốt.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng và các phầm mềm ứng dụng chuyên ngành.

7. Các yêu cầu khác:

- Tổ chức và quản lý và điều hành công việc.;

- Liên kết, thuyết phục, tạo dựng và phát triển mối quan hệ;

- Làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao;

- Phân tích và xử lý vấn đề;

- Xử lý các xung đột mâu thuẫn;

- Làm việc ngoài giờ.

- Đi công tác xa (khi cần).

Quyền lợi được hưởng

- Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Mức lương hấp dẫn tương xứng với khả năng làm việc,

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ khác theo Luật và quy định của công ty.

Cách thức ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn ứng tuyển!


Ngành nghề

Xây dựng Kiến trúc

Kỹ năng

AutoCAD

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Số lượng cần tuyển: 1 người
Chức vụ: Trưởng/Phó phòng
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Địa điểm làm việc: Hà Nội

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Đang tải việc làm liên quan...

Chia sẻ việc làm tới bạn bè

Khóa học dành cho bạn

Đăng tin tuyển dụng
MIỄN PHÍ
Hỗ trợ nhà tuyển dụng

Hotline CSKH: (024) 7107 9799

0862 69 19 29

Skype: topcv_cskh