Công ty Cổ phần Tư vấn, Đào tạo và Đầu tư phát triển HLT

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Công ty Cổ phần Tư vấn, Đào tạo và Đầu tư phát triển HLT chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Công ty Cổ phần Tư vấn, Đào tạo và Đầu tư phát triển HLT, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Công ty Cổ phần Tư vấn, Đào tạo và Đầu tư phát triển HLT

Công ty Cổ phần Tư vấn, Đào tạo và Đầu tư phát triển HLT ra đời với mong muốn góp phần nâng cao năng lực quản trị và sự phát triển bền vững của các tổ chức thông qua ứng dụng tri thức, hệ thống quản trị tiên tiến trên thế giới. Thế mạnh của chúng tôi là:

- Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp

- Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp: Tái cấu trúc sở hữu, danh mục đầu tư; Quản trị; Ngành nghề lĩnh vực kinh doanh.

- Xây dựng và quản trị chiến lược: Áp dụng thẻ điểm cân bằng BSC để quản trị chiến lược

- Xây dựng và quản chiến lược cấp chức năng: Nhân sự, Sale & Marketing, Đầu tư, Thương hiệu, Tài chính. 

- Xây dựng và quản trị văn hóa doanh nghiệp.

- Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp: Báo cáo phân tích nguồn nhân lực (7S, HRWS); Lựa chọn chiến lược HR; Xây dựng triết lý nhân sự; Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực; Hệ thống chính sách; Hệ thống quy trình và chương trình phát triển nguồn nhân lực.

- Tư vấn tái cấu trúc hệ thống quản trị nguồn nhân lực cho phù hợp với tái cấu trúc tổng thể và chiến lược của doanh nghiệp.

- Tư vấn xây dựng Đội ngũ Hội đồng quản trị và Ban điều hành phù hợp với định hướng chiến lược.

- Xây dựng đội ngũ kế nhiệm và chuyển giao quyền lực.

- Tư vấn xây dựng hệ thống tổ chức nhân sự: Xây dựng bộ chức năng nhiệm vụ; Sơ đồ tổ chức, sơ đồ điều hành; Định biên nhân sự; Dòng chảy công việc; Mô tả công việc và các quy trình/quy chế vận hành chính yếu của quản trị nguồn nhân lực.

- Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự.

- Tư vấn quản trị rủi ro và giải quyết tranh chấp quan hệ lao động.

- Đào tạo tại doanh nghiệp các kiến thức chuyên sâu và kỹ năng mềm về lãnh đạo và quản lý cho lãnh đạo/quản lý cấp cao và cấp trung.

- ...