• Mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản bao gồm các thông tin sau:

    - Ảnh 4x6, các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, tạm chú,...
    - Quan hệ gia đình: Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi ở, nơi công tác của bố, mẹ, anh chị em ruột, vợ (chồng).
    - Tóm tắt quá trình học tập, làm việc: thời gian, nơi công tác, chức vụ, bằng cấp liên quan.
    - Chữ ký, xác nhận của địa phương.