Cong ty Pizza Vietnam chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Cong ty Pizza Vietnam, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Cong ty Pizza Vietnam

Pizza Hut is the largest and most loved pizza restaurant chain in the world. Pizza Hut is proud to be present in 100 different countries starting from April 2016. Pizza Hut Vietnam was established in 2006 with 100% foreign investment of Jardine Matheson Group (JM is also owner of Starbucks Coffee, Guardian in Vietnam) and has developed over 80 restaurants with more than 3.000 employees. Pizza Hut Vietnam - where you can be the best version of yourself from personal development to career opportunity!