Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam - Vinen

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam - Vinen chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam - Vinen, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Việt Nam - Vinen

HIỆP HỘI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA LÀ NƠI ƯƠM MẦM VÀ NÂNG TẦM DOANH NHÂN VIỆT

Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (dưới đây gọi tắt là Hiệp hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của những công dân có khát vọng khởi nghiệp và chủ doanh nghiệp là người Việt Nam, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc và tôn giáo. Hiệp hội tập hợp, đoàn kết và hỗ trợ cùng nhau, phấn đấu vì sự phát triển và thành đạt của mỗi hội viên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.”

Hiệp hội hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và theo Điều lệ Hiệp hội. Hiệp Hội quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức nghề nghiệp, xã hội, các đơn vị nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước theo nguyên tắc bình đẳng cùng cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của Nhà nước Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết.