Công ty TNHH Cơ Giới Mỹ Dung

https//www.mydungmc.com

100-499 nhân viên

Giới thiệu công ty

Nhiệm vụ chính và Công việc cụ thể :

Tổ chức bộ máy kế toán – tài chính

• Phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức bộ máy kế toán – tài chính, đảm bảo tiêu chí khoa học, hiệu quả - phân công nhiệm vụ, công việc rõ ràng cho từng nhân viên của bộ phận.

• Phối hợp xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu… liên quan đến hoạt động kế toán – tài chính của doanh nghiệp.

• Tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hoạch toán kế toán theo những quy định mới nhất của Luật kế toán.

Điều phối công tác kế toán

•Tổ chức hệ thống kế toán của cty. 

• Hạch toán, kiểm tra việc hạch toán toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

• Lập, kiểm tra, phê duyệt bảng tính lương và các khoản trích nộp theo quy định do kế toán tiền lương hoặc kế toán tổng hợp lập.

• Lập, kiểm tra việc theo dõi tình hình biến động TSCĐ và trích khấu hao

• Lập, kiểm tra việc theo dõi tình hình biến động công cụ dụng cụ và phân bổ.

• Kiểm tra, phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận khác của doanh nghiệp đề nghị.

• Cân đối thuế GTGT đầu ra, đầu vào hàng tháng.

• Cân đối doanh thu, chi phí, lợi nhuận hàng tháng theo yêu cầu của BGĐ.

• Lập, kiểm tra việc hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

• Lập, xử lý các báo cáo do kế toán tổng hợp - kế toán viên lập với nội dung về các vấn đề nghiệp vụ, quản lý thu – chi của doanh nghiệp.

• Lập, hướng dẫn, kiểm tra việc lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu, các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo tháng – quý – năm của kế toán viên.

• Kiểm tra,thiết lập và trình phê duyệt các loại báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán đúng hạn trước khi gửi nộp cho cơ quan thuế và các ban ngành, tổ chức có liên quan.

• Lập, Kiểm tra, phê duyệt báo cáo quản trị số liệu nội bộ trình Ban Giám Đốc.

• Kiểm tra, ký các báo cáo khác của kế toán viên và chứng từ, sổ sách kế toán liên quan.

• Chịu trách nhiệm kiểm soát giao dịch với đối tác là Ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng…; các cơ quan nhà nước liên quan: chi cục Thuế, Sở kế hoạch – đầu tư, cơ quan hải quan, kho bạc nhà nước…

• Trực tiếp báo cáo lên ban lãnh đạo doanh nghiệp việc thực hiện các công tác kế toán trong tháng, quý, năm; báo cáo tài chính định kỳ.

• Bao quát hoạt động của bộ phận để đảm bảo công tác kiểm toán định kỳ, đột xuất không có sai sót, sai phạm nào được phát hiện.

• Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho các tổ chức cơ quan theo yêu cầu

Quản lý công tác tài chính

• Lập, kiểm tra và cung cấp hồ sơ cấp tín dụng hàng năm.

• Lập hồ sơ giải ngân của các ngân hàng và theo dõi tình hình sử dụng hạn mức tín dụng ở các ngân hàng.

• Phối hợp xây dựng kế hoạch tài chính của doanh nghiệp theo định kỳ, tổ chức việc thực hiện – kiểm soát tình hình và đánh giá kết quả triển khai.

• Triển khai thực hiện việc nghiên cứu, phân tích để đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo định kỳ.

• Theo dõi các khoản chi phí của doanh nghiệp, đưa ra các đề xuất tăng – giảm chi phí hiệu quả.

• Đảm bảo bảo mật tuyệt đối các thông tin tài chính quan trọng của doanh nghiệp.

Các công việc khác

• Tổ chức lưu trữ, bảo quản cẩn thận các loại hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động tài chính – kế toán của doanh nghiệp. (Sổ nhật ký chung, sổ cái, sổ theo dõi hợp đồng, hồ sơ kê khai thuế VAT, sổ theo dõi doanh thu, công nợ…).

• Trực tiếp, phân công thực hiện việc hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, kỹ năng cho kế toán viên, nhân viên mới của bộ phận.

• Định kỳ thực hiện việc đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên bộ phận, đề xuất tăng lương – khen thưởng với những nhân viên của bộ phận làm việc tốt.

• Chủ trì tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất của bộ phận để triển khai, đánh giá công việc hay xử lý những vấn đề bất ngờ.

• Tham gia đầy đủ các cuộc họp liên quan với Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

• Thực hiện các công việc khác theo điều phối của cấp trên.


Tuyển dụng

Hiện không có tin tuyển dụng

Địa chỉ công ty

OP-04.38 Số 130-132 Hồng Hà, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Bản đồ trụ sở chính :

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn

Chia sẻ qua mạng xã hội