GIỚI THIỆU CÔNG TY

TIMA HUb bắt đầu tham gia thị trường tài chính công nghệ từ năm 2015 với vai trò là nhà cung cấp nền tảng công nghệ cho vay ngang hàng (P2P) đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 6 năm 2016,

THÔNG TIN CÔNG TY

S6 960 Dzc&ng Lang, P/nr&ng Lang Tlnrcing, Quán Ddng Da, Thành pM Ha Ni, Viçt Narn

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ