Sidus And Teu Entertainment

(Đăng nhập để xem thông tin công ty)

Sidus And Teu Entertainment chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Sidus And Teu Entertainment, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Sidus And Teu Entertainment

Mr. Yuno Choi is a Korean film producer who used to work for CJ E&M and CJ HK Entertainment, as the head of the production team. Now he's working for Anh Teu Studio and Sidus And Teu Entertainment, as a general director and a producer of the companies.

Anh Teu Studio is established by Vietnam’s prominent film director, Mr. Phan Gia Nhat Linh, and Mr. Yuno Choi, with the goal to produce/develop high-quality Vietnamese films.

Sidus And Teu Entertainment is a Joint Venture company established by Anh Teu Studio and Sidus - Korea’s Largest Production Company.