Vietlish Co-spaces chưa có đánh giá nào hoặc các đánh giá chưa được duyệt!

Nếu bạn đã / đang là nhân viên của Vietlish Co-spaces, bạn có thể chia sẻ đánh giá với TopCV. Đừng ngại vì thông tin của bạn cung cấp sẽ được ẩn danh. Ý kiến của bạn sẽ giúp ích cho những người đang tìm việc cũng như sự phát triển của doanh nghiệp.

Giới thiệu Vietlish Co-spaces

Vietlish Co-spaces: Là một không gian tiếng Anh “sinh ngữ”, nơi kiến tạo và đặt nền móng cho một cộng đồng - nơi mà người học sẽ được hòa mình vào trong một môi trường nói Tiếng anh tự nhiên, nơi ngày ngày chia sẻ và lan tỏa “Tinh thần thực học” và “Tinh thần cộng đồng” trên con đường thực học khai phóng của mỗi con người.

Sứ mệnh của Vietlish Co-spaces: “Góp phần định hình nên một cộng đồng tiếng Anh sinh ngữ, nơi mà không một ai bị bỏ lại phía sau”.