Thư viện CV theo ngành nghề

Junior

Giáo dục, Đào tạo

Chuyên viên đào tạo nội bộ

Junior

Marketing, Truyền thông, Quảng cáo

Chuyên viên Marketing

Mid level

Kinh doanh bán hàng

Giám đốc kinh doanh

Senior

Kinh doanh bán hàng

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Junior

Kinh doanh bán hàng

Nhân viên bán hàng

Junior

Tư vấn

Nhân viên tư vấn

Junior

Hành chính văn phòng

Nhân viên Lễ tân Hành chính

Junior

Vận tải kho vận

Chuyên viên Logistic

Junior

IT Phần mềm

Kỹ sư phần mềm

Junior

Kế toán kiểm toán

Nhân viên Kế toán

Junior

Y tế Dược

Trình Dược Viên

Junior

Biên phiên dịch

Giáo viên Tiếng Anh

Junior

Quản lý chất lượng

Nhân viên Kiểm soát chất lượng

Junior

Nhân sự

Nhân viên Hành chính nhân sự

Junior

Cơ khí/Chế tạo/Tự động hoá

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Mid level

Giáo dục, Đào tạo

Trưởng nhóm Đào tạo

Mid level

Tư vấn

Trưởng nhóm Telesale

Mid level

Hành chính văn phòng

Quản lý Phòng Hành chính

Mid level

Vận tải kho vận

Trưởng nhóm Vận hành kho

Mid level

IT Phần mềm

Trưởng nhóm Tester

Mid level

Kế toán Kiểm toán

Kế toán trưởng

Junior

Giáo dục, Đào tạo

Chuyên viên đào tạo nội bộ

Junior

Marketing, Truyền thông, Quảng cáo

Chuyên viên Marketing

Mid level

Kinh doanh bán hàng

Giám đốc kinh doanh

Senior

Kinh doanh bán hàng

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Junior

Kinh doanh bán hàng

Nhân viên bán hàng

Junior

Tư vấn

Nhân viên tư vấn

Junior

Hành chính văn phòng

Nhân viên Lễ tân Hành chính

Junior

Vận tải kho vận

Chuyên viên Logistic

Junior

IT Phần mềm

Kỹ sư phần mềm

Junior

Kế toán Kiểm toán

Nhân viên Kế toán

Junior

Y tế Dược

Trình Dược Viên

Junior

Biên phiên dịch

Giáo viên Tiếng Anh

Junior

Quản lý chất lượng

Nhân viên Kiểm soát chất lượng

Junior

Nhân sự

Nhân viên Hành chính nhân sự

Junior

Cơ khí/Chế tạo/Tự động hoá

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Mid level

Giáo dục, Đào tạo

Trưởng nhóm Đào tạo

Mid level

Tư vấn

Trưởng nhóm Telesale

Mid level

Hành chính văn phòng

Quản lý Phòng Hành chính

Mid level

Vận tải kho vận

Trưởng nhóm Vận hành kho

Mid level

IT Phần mềm

Trưởng nhóm Tester

Mid level

Kế toán Kiểm toán

Kế toán trưởng